Algemene Voorwaarden Gooise Yoga

Artikel 1 – Begripsomschrijving

Gooise Yoga: De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Gooise Yoga op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Student: De wederpartij die deelneemt aan een door Gooise Yoga verzorgde groepsles of individuele les.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Gooise Yoga als opdrachtnemer optreedt.

2.2  Afwijkingen van, en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Gooise Yoga uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3  Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3.1  Gooise Yoga is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 – Groepsles yoga: leskaarten, abonnementen, losse lessen en annulering

4.1  Een deelnemer dient voorafgaand aan de lessen (of uiterlijk 2 weken erna) een leskaart voor 5, 10 of 20 weken aan te schaffen en deze te betalen per bankoverschrijving. Contant of pin is niet mogelijk.

4.2  Een leskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.3  Deze kaart blijft 10 (5rit), 20 (10rit) of 40 (20rit) lesweken geldig en geeft de deelnemer het recht de wekelijkse les te volgen waarvoor hij/zij is ingeroosterd.

4.4  Kampt een deelnemer met blessures, dan is hij/zij verplicht dit minimaal 15 minuten voor het begin van de les te melden bij Gooise Yoga, bij gebreke waarvan e.e.a. volledig voor eigen risico en rekening van de deelnemer is.

4.5  Een deelnemer kan een gemiste les inhalen binnen 2 weken en op basis van beschikbaarheid, mits de les minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd.

4.6  Overige annuleringen van lessen van een leskaart zijn voor eigen rekening van de deelnemer.

4.7  Annuleringen door Gooise Yoga zijn niet voor rekening van de student, maar leiden tot een verschuiving/verlenging van de desbetreffende leskaart.

4.8  De leskaart vervalt na de 10 (5rit), 20 (10rit) of 40 (20rit) lesweken geldigheid van de kaart. Een lesweek is een week waarin les wordt gegeven en waarin geen schoolvakantie valt.

4.9  Een leskaart wordt automatisch en stilzwijgend voor eenzelfde leskaartperiode verlengd, tenzij een deelnemer minimaal 2 weken voor afloop ervan schriftelijk (of per tekst) heeft opgezegd of heeft aangegeven de leskaart te willen wijzigen.

4.10  Opschorting van een leskaart omwille van medische redenen is uitsluitend mogelijk na overleg met Gooise Yoga.

4.11  Losse lessen moeten eveneens betaald worden per bankovermaking voor of na ontvangst van de factuur.

Artikel 5 – Prijs en betaling

5.1  Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

5.2  Gooise Yoga is gerechtigd een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, aan student door te berekenen.

5.3  Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangeduide betalingstermijn.

5.4  Bij niet-tijdige betaling binnen de in 5.3 genoemde betalingstermijn is student onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Een herinneringsbericht zal twee weken na ontvangst van de factuur worden verstuurd, maar bij uitblijven van een betaling zal Gooise Yoga de student toegang tot de les weigeren.

5.5  Alle (buiten)gerechtelijke kosten van invordering van een door student verschuldigd bedrag zijn voor rekening van student.

Artikel 6 – Overmacht

6.1  Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Gooise Yoga liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid die de nakoming van de verplichtingen van Gooise Yoga uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

6.2  In geval van overmacht heeft Gooise Yoga het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens student op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Gooise Yoga.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1  Voor door student geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Gooise Yoga uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Gooise Yoga.

7.2  In geval Gooise Yoga aansprakelijk is tot vergoeding van schade jegens student, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de levering van betreffende dienst.

7.3 Gooise Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van student.

7.4  Gooise Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

7.5  Door Gooise Yoga verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding

8.1  Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan student blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Gooise Yoga, heeft Gooise Yoga het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens hem/haar op te schorten dan wel de overeenkomst met student, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Gooise Yoga in een dergelijk geval.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

9.1  Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.